CONDITIES 

 

1. De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, tegen betaling van koopprijs en kosten.

2. De koper zal boven zijn koopprijs tien procent (10%) exclusief BTW betalen aan Flanders Foal Auction bvba voor de onkosten van de verkoping, die dus ten laste van Flanders Foal Auction bvba vallen. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat hij naast de voormelde forfaitaire onkosten, tevens de gebeurlijke BTW op de koopsom te zijnen laste moet nemen. De verkoper zal in dit geval een factuur opmaken.

3. Koopsom en kosten dienen uiterlijk binnen de vijf (5) dagen te worden betaald aan Flanders Foal Auction bvba.

4. De verkoper blijft verantwoordelijk voor het veulen/embryo tot het veulen/embryo in goede staat is afgeleverd bij de nieuwe eigenaar. De levering kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van honderdvijftig (150) dagen heeft bereikt. Het veulen dient minimum 1 week gespeend te zijn bij levering. Voor de periode tussen toewijzing en levering is er voor de koper de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten.  

5. Bij rouwkoop heeft Flanders Foal Auction bvba het recht het veulen onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/ koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de eventueel lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan Flanders Foal Auction bvba te voldoen.

6. Indien een koper niet onmiddellijk geïdentificeerd kan worden, zal het veulen opnieuw worden opgeroepen.

7. De voorlopige toewijzing gebeurt onder opschor tende voorwaarde van het akkoord van de verkoper. Onmiddellijk nadat alle veulens voorlopig zijn toegewezen zal het akkoord aan de respectievelijke verkopers worden gevraagd en zal in het openbaar luid en duidelijk worden verkondigd welke veulens def initief worden toegewezen en welke veulens worden ingehouden.

8. De notaris beslist in eerste en laatste aanleg over alle betwistingen betreffende het verloop van de verkoop.

9. De verkoop geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving en bij eventuele geschillen zal enkel de rechtbank van Limburg, afdeling Hasselt bevoegd zijn

10. Behoudens andere afspraken tussen koper en verkoper/fokker wordt de verkoper/fokker geacht het veulen af te leveren bij de Belgische koper. Indien een buitenlands veulen verkocht wordt tijdens FFA, dient de verkoper/fokker het veulen af te leveren op de plaats van de veiling, waar het afgehaald wordt door de koper. Een buitenlandse klant haalt het veulen op bij de verkoper/fokker.