Aganix du Seigneur Ogano Sitte Darco
Ialta Sitte
Cadix Du Seigneur Z Chellano Z
Atlanta Sitte Z
Izella VG Lux Z Lord Calando
Apocalypte Z
Ozella Kastello
Karola