Condities online aankopen

Consumenten beschikken, overeenkomstig de artikelen VI.47 tot en met VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, over een herroepingsrecht dat uitgeoefend moet worden binnen een periode van 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de consument of de door de consument aangewezen derde partij het aangekochte goed fysiek in bezit neemt middels het doen toekomen aan de veilingorganisatie van het daarvoor bestemde formulier dat teruggevonden kan worden op de website van de veilingorganisatie onder het tabblad van de veiling waarop de herroeping van het aangekochte goed betrekking heeft. Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels- bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

formulier voor herroeping

Go back